İLAN

OVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT 5 ADET MUHTELİF MARKA TAŞIT SATILACAKTIR

1 – İhalenin Konusu

Ovacık Belediye Başkanlığına ait toplam 5 adet taşıt mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46 ve 47. maddeleri gereği açık ihale usulü ile satılacaktır.

2 – Taşıtlara Ait Bilgiler

Ovacık Belediye Başkanlığı tarafından Satılacak Taşıt Listesi

Sıra No Plaka No Cinsi Markası Modeli Durumu Muhammen Bedel Teminat
1 62 AAD 043 Kamyonet FİAT(DOBLO) 2007 Kullanılabilir Durumda 70.000 TL    2.100,00 TL
2 62 AP 563 Kamyon(Damperli)    DODGE 1999 Kullanılabilir Durumda 125.000,00 TL    3.750,00 TL
3 62 AAD 449 Kamyonet LAND ROVER 2003 Kullanılabilir Durumda 170.000,00 TL    5.100,00 TL
4 62 AC 252 OTOBÜS İVECO-OTOYOL 1999 Kullanılabilir Durumda 50.000,00 TL    1.500,00 TL
5 62-9-03 2021 Çok Maksatlı Yol Süpürme Aracı BOSCHUNG 2007 Kullanılabilir Durumda 400.000,00 TL   12.000,00 TL
  TOPLAM 815.000,00TL  24.450,00 TL
       

3 – İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri

a)İhalenin Yapılacağı Adres: Ovacık Belediye Başkanlığı Pulur Mah. Belediye Cad. No:3-5D                         Ovacık/TUNCELİ
b)Son Teklif Verme Tarihi/Saati : 29/03/2022 Salı günü saat 10:30
c)Telefon Numarası : 0428 511 21 72
d)Faks Numarası     : 0428 511 21 71
e)Elektronik Posta Adresi :  
f)İlgili Kişinin Adı/Soyadı/Ünvanı :  Müslüm GEDİK / Yazı İşl.Müd.

4 – İhaleye Katılabilme Şartları

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

4.2. Tebligat için 2019 yılı içinde alınmış adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

4.3. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri,

4.4. Taşıt Görme Belgesini(İstekliler mesai saatleri içinde ihale gününden önce araçları yerinde görerek belgeyi almaları gerekmektedir)

 

4.5. Satış ihalesi yapılacak taşıta ait plaka numarasının da belirtildiği geçici teminat miktarının T.C.Ziraat Bankası Ovacık Şubesindeki 7635790-5010 nolu Belediye Geçici Teminat Hesabına yatırıldığına dair belge,

4.6. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Taşıt Satış Şartnamesi ile birlikte istenen tüm evraklar dosya halinde ihale saatinde komisyona sunulacaktır.

5 – Şartnamenin Temin Yeri

Araç satışına ait İdarece onaylı şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

  1. a) Ovacık Belediyesi Yazı İşler İşleri Müdürlüğü Ovacık/TUNCELİ

6 – Diğer

6.1. Taşıtların tamamı veya bir kısmı için teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda, teklifte bulunulan taşıtların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2. OVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İhale Komisyon Başkanlığı, taşıtların satışını yapıp yapmamakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6.3. ihale sonucunda taşıt alan istekli, taşıtı almaktan vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu geçici teminatı Belediye Başkanlığı adına irad kaydedilecektir.